الکتروموتور 250 w kormas

کد:

671 999 56                   671 144 80

671 143 24                   671 144 27

دور های موجود(rpm) 1400 دور و 3000 دور

قدرت(power) 250w

وزن(weight) 3/750

قابل کوبل با گیربکس حلزونی سایز  30

الکتروموتور کورماس

الکتروموتور کورماس

الکتروموتور کورماس

الکتروموتور کورماس

الکتروموتور کورماس
الکتروموتور کورماس
2019-05-01T07:49:45+00:00