درایور AMD10

درایور AMD10 2018-12-22T13:34:15+00:00

این درایور AMD10 هستش که به جای ولوم با ولتاژ آنالوگ و یا پالس PWM کنترل میشه. جاهایی که بخوان با PLC یا سایر کنترلرها به موتور فرمان بدن استفاده میشه