الکتروموتور 100 w kormas

کد:

671 133 13                   671 144 21

671 133 14                   671 144 19

دور های موجود(rpm) 1400 دور و 3000 دور

قدرت(power) 100w

وزن(weight) 1/310

شفت 9 و 11 (ورودی)

قابل کوبل با گیربکس حلزونی سایز 25 , 30 , 40

الکتروموتور کورماس

الکتروموتور کورماس

الکتروموتور کورماس

الکتروموتور کورماس

الکتروموتور کورماس
الکتروموتور کورماس
2019-05-01T07:50:06+00:00