لیست قیمت کورماس

لیست قیمت کورماس 2019-04-24T09:47:42+00:00
   قیمت ریال    قطرشفت دورR.P.M    ولت  V     قدرت W   نوع   ردیف
6.500.000    11_9    800        24_12       100    DC      1
6.500.000    11_9    1400    24_12       100 DC       2
6.500.000    11_9    2800    24_12         100 DC       3
7.500.000    11_9    800    24_12       140 DC       4
7.500.000    11_9    1400    24_12       140 DC      5
7.500.000    11_9    2800    24_12       140 DC      6
8.500.000      11    800    24_12       190 DC      7
8.500.000      11    1400    24_12         190 DC      8
8.500.000      11    2800    24_12          190 DC      9
9.500.000      11    800    24_12       250 DC      10
9.500.000      11    1400    24_12       250 DC      11
9.500.000      11    2800    24_12       250 DC      12
10.500.000      11    800    24_12       300 DC      13
10.500.000      11    1400    24_12       300 DC      14
10.500.000      11    2800    24_12       300 DC      15
17.000.000      14    800    24_12       400 DC      16
17.000.000      14    1400    24_12       400 DC       17
17.000.000      14    2800    24_12       400 DC       18
21.000.000      19    800    24_12       500 DC      19
21.000.000      19    1400    24_12       500 DC       20
21.000.000      19    2800    24_12       500 DC       21